Termes i condicions

1. Sobre aquests Termes i condicions

Aquests Termes i Condicions són aplicables únicament a les compres realitzades a la Botiga Online. Ocasionalment podrem canviar aquests Termes i Condicions. Detallarem a l’encapçalament la data d’entrada en vigor. Qualsevol canvi en els Termes i Condicions és aplicable a les comandes realitzades en o després de la data d’entrada en vigor. EN REALITZAR UNA COMANDA DE PRODUCTES, VOSTÈ ACORDA QUEDAR VINCULAT PER AQUESTS TERMES I CONDICIONS I ACCEPTAR ELS MATEIXOS.

2. Fer una comanda

Si us plau, tingueu en compte que les comandes només podran ser realitzades per persones físiques. Per tant, no acceptarem comandes realitzades per companyies, associacions, contractistes independents o qualsevol altre tipus de persona jurídica. Per poder comprar Producte/s, vostè haurà de: · Facilitar el vostre nom i domicili, número de telèfon, adreça de correu electrònic, dades de pagament i altra informació que es requereixi; En cas que heu creat un compte amb una identificació personal d’usuari i una contrasenya, mantingueu la vostra contrasenya protegida en tot moment i no la de conèixer a ningú, ja que vostè és responsable a títol personal per cada compra realitzada amb la seva identificació d’usuari i contrasenya.

3. Processament d’una comanda i celebració del contracte

Vostè acorda que la seva comanda és una oferta per comprar els Productes llistats a la seva comanda, de conformitat amb els presents Termes i Condicions. Totes les comandes han de ser acceptades per nosaltres. Podem decidir, a la nostra sola discreció, no acceptar comandes, comandes anormals, comandes de les quals sospitem que no han estat realitzades de bona fe o comandes que no hagin estat realitzades per persones físiques. Després de rebre la vostra comanda, si ho acceptem, us enviarem una confirmació de comanda per mitjà de correu electrònic, amb el vostre número de comanda i amb els detalls del/dels Producte(s) que vostè ha sol·licitat i dels Termes i Condicions. La celebració del contracte tindrà lloc en el moment en què rebeu la confirmació de la comanda per correu electrònic. Vostè és el responsable de l’exactitud de la informació que ens faciliti.

4. Preus, Transport i Manipulació, Càrrecs i Impostos

El preu cobrat per un Producte serà el preu en vigor en el moment en què es faci la comanda i serà reflectit al correu electrònic de confirmació de la comanda. Podrem canviar els preus en qualsevol moment sense previ avís. Els increments de preus únicament seran aplicables a les comandes realitzades després dels canvis esmentats. Els preus del producte o productes inclouen l’IVA o altres impostos aplicables, però no inclouen les despeses corresponents a transport i manipulació. Els càrrecs corresponents a transport, manipulació i el seu corresponent IVA o altres impostos, es mostraran a la Botiga Online durant el processament de la comanda i, en tot cas, al correu electrònic de confirmació de la seva Comanda.

5. Lliurament

Entreguem el/els Producte/s únicament a Espanya Les opcions de lliurament són les següents: Standard: Termini de lliurament estimat de 3 a 4 dies laborables Tant el termini de lliurament com l’opció de lliurament que trieu seran confirmats a la confirmació de la comanda. El termini de lliurament no excedirà els 8 dies comptadors des de la celebració del contracte, llevat que vostè, de forma específica, accepti una data posterior. En cas que no rebeu la comanda en aquest termini, tindreu dret a requerir-nos el lliurament, atorgant-nos un nou termini de lliurament raonable. Si això no passa així, vostè podrà resoldre el contracte i tindrà dret que li siguin reemborsats tots els imports que hagi pagat. Podrem rebutjar les comandes en què vostè requereixi un termini de lliurament determinat, si això implica la impossibilitat de complir amb el termini de lliurament requerit. En aquells casos en què vostè hagi requerit el lliurament en un determinat termini o dies, vostè tindrà dret a resoldre el contracte si no complim el termini específic. No serem responsables pel retard o per la manca de compliment en cas que el retard o la manca de compliment siguin deguts a circumstàncies alienes a nosaltres de conformitat amb la llei o principis generalment acceptats. Us preguem que examineu el paquet lliurat i els Productes rebuts en el termini de 14 (catorze) dies a comptar des que li van ser lliurats i que comprovi el seu estat i que el contingut del paquet lliurat estigui complet. En cas de danys al/s Producte(s) o en cas que falti algun Producte, si us plau poseu-vos en contacte amb el nostre servei al client.

6. Compatibilitat, Informació del Producte

Quan feu una comanda, si us plau assegureu-vos que el/els Producte(s) que vostè compra és/són compatible(s) per a l’ús pretès. Si us plau, utilitzeu la informació facilitada a la Botiga Online com a punt de referència final per a vostè en comprovar la compatibilitat. En cas que hi hagi diferència entre el contingut de la Botiga Online i el de qualsevol altre lloc web (o qualsevol altra font d’informació), la compatibilitat del/dels Producte/s tal com es mostra a la Botiga Online al moment de la compra, serà la que prevalgui.

8. Pagament

Els pagaments es poden fer mitjançant targeta de crèdit (Visa/Mastercard) o bizzum Tots els pagaments seran sotmesos a controls de seguretat. Per tant, és possible que els nostres serveis es posin en contacte amb vostè per confirmar la informació de la seva comanda així com els detalls de la comanda, tals com a domicili, domicili de la persona indicada com a receptora de la comanda, etc…

9. Devolució i Reemborsament

llegeixin la política de devolució

10. Garanties i Drets Legals

Us atorguem una garantia legal de conformitat amb les lleis d’Espanya. SI US PLAU, TINGUI EN COMPTE QUE AQUESTA POLÍTICA DE GARANTIA NO AFECTA, NI EXCLOU, NI LIMITA NI SUSPÈN (I NO HA DE SER INTERPRETADA EN TAL SENTIT), ELS DRETS QUE A VOSTÈ LI CORRESPONEN PER LLEI. Si considereu que teniu dret a rebre serveis de garantia, si us plau, contacteu el nostre Servei d’Atenció al Client.

11. Dades Personals

La política de privadesa disponible a la nostra pàgina web i altres disposicions addicionals que figuren en aquests Termes i Condicions, regeixen l’ús de les vostres dades personals. La compra de Producte(s) a la Botiga Online requereix que vostè accepti la política de privadesa i el processament de les seves dades personals tal com es descriu en aquesta política de privadesa Tindrem raonable cura per mantenir segura la informació relacionada amb la seva comanda i el seu pagament, però (en cas que no hi hagi negligència greu per part nostra) no serem responsables de qualsevol dany i/o perjudici que vostè pugui patir en cas que tercers facin un accés no autoritzat a qualsevol de les dades que vostè hagi facilitat quan accedeixi o faci una comanda des de la pàgina web.

12. La nostra Responsabilitat

Aquests Termes i Condicions estableixen la totalitat de les nostres obligacions i responsabilitats en relació amb el/s Producte/s. En la màxima mesura permesa per la llei aplicable, no atorguem cap tipus de garanties, ja siguin expresses o implícites, ni acceptem altres condicions o altres termes que ens vinculin, a excepció dels expressament esmentats en aquests Termes i Condicions. En particular, no serem responsables de garantir que el/els Producte/s són adequats per als seus propòsits, tret que vostè ens hagi informat de tals propòsits en el moment de la celebració del contracte i nosaltres els hàgim acceptat. Realitzarem raonables esforços per verificar l’exactitud de qualsevol informació que incloguem a la Botiga Online. No garantim que la Botiga Online compleixi amb els seus requeriments o no pateixi interrupcions o no contingui errors, ni que els defectes siguin corregits, ni que el lloc o el servidor que permet la seva disponibilitat es trobin lliures de virus o errors o que permetin la total funcionalitat, exactitud i/o fiabilitat de la Botiga Online. No serem responsables davant vostre per cap pèrdua de contingut o material descarregat o transmès a través de la Botiga Online. No serem, sota cap concepte, responsables per pèrdues d’ingressos, lucre cessant, pèrdua de contractes, de negocis o d’estalvis previstos, pèrdua de dades, pèrdua de fons de comerç o pèrdua de reputació o per qualsevol dany i o perjudicis, sigui quin sigui la seva naturalesa o la manera com s’originin. No obstant això, res del que estableix aquesta secció afectarà els seus drets legals i res del que estableixen aquests Termes i Condicions exclourà o limitarà la responsabilitat que no pugui ser legalment limitada o exclosa de conformitat amb la legislació aplicable, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, la responsabilitat que neixi com a conseqüència de mort o lesions a causa de negligència o frau.

13. General

La Botiga Online només pot ser utilitzada amb fins legals i de manera permesa per la llei. Vostè accepta complir totes les lleis aplicables en relació amb la Botiga Online i amb qualsevol transacció realitzada en oa través de la Botiga Online. Si qualsevol de les estipulacions dels presents Termes i Condicions esdevingués invàlid, il·legal o inaplicable, aquesta estipulació serà aplicada fins al límit màxim permès per la llei, i la validesa, legalitat i aplicabilitat de les altres estipulacions no es veurà, de cap manera, afectada o menyscabada. El relacionat amb les compres a la Botiga Online, serà comunicat via electrònica mitjançant l’enviament de un email o mitjançant una altra publicació electrònica. SI US PLAU, TINGUI EN COMPTE QUE ELS PRESENTS TERMES I CONDICIONS NO AFECTEN (I NO HAN DE SER INTERPRETATS EN TAL SENTIDOEL SENTIT) Als SEUS DRETS LEGALS QUE SIGUIN IRRENUNCIABLES O QUE NO PUGUIN SER LIMITATS PER CONTRACTE.

14. Servei dAtenció al Client

El nostre servei al client us assistirà amb qualsevol pregunta relacionada amb les comandes realitzades a la Botiga Online. Podeu contactar amb nosaltres, bé a través del correu electrònic o per telèfon de dilluns a divendres de 8am a 5pm, excepte festes oficials.

Per telèfon: +34 938 893 112

Per email: floramiga.es@gmail.com

15. Llei Aplicable

Aquests Termes de Venda es regeixen per i s’han d’aplicar de conformitat amb les lleis d’Espanya.